(Πηγή Υπουργείο Παιδείας (www.minedu.gov.gr))

A. ΒΑΣΕΙΣ 2017

1. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015_ΠΑΝΕΛ.2017

2. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016_ΠΑΝΕΛ.2017

3. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2016_ΠΑΝΕΛ.2017

4. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2015_ΠΑΝΕΛ.2017

5. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2017

6. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2017

7. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2017

8. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2017

9. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2017

10. ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2017

B. ΒΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ_2016-2017

1. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015_Έτη 2017&2016

2. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2016_Έτη 2017&2016

3. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2016_Έτη 2017&2016

4. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2015_Έτη 2017&2016

5. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ_Έτη 2017&2016

6. Συγκριτικό Βάσεων_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ_Έτη 2017&2016