ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή φέτος υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα εξέτασης(απόφοιτοι και παλαιότερων ετών) και τροποποιήσεις της ύλης πανελλαδικών εξετάσεων παρακάτω μπορεί να μην υπάρχουν όλες οι νέες τροποποιήσεις της ύλης. Για περισσότερα απευθυνθείτε στο Υπουργείο Παιδείας.

 

 

Πηγή Υπουργείο Παιδείας:

 

 

 

 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στο ΦΕΚ 3411/ τ.Β’ /10-08-2018 όπου δημοσιεύθηκε η 119174/Δ2/13-07-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,στη σελ. 42642 στη δεύτερη στήλη στο ΙΙ.A. διορθώνεται το εσφαλμένο: «• η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων»,

στο ορθό:
«• η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων
• η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων».
Στη σελ. 42647 στην πρώτη στήλη στην Παρ. 2.2 διορθώνεται το εσφαλμένο «(Χωρίς τις αποδείξεις των τύπων ημχ'=συνχ στη σελίδα 106 και συνχ'= -ημχ στη σελίδα 107)»,

στο ορθό

«(Χωρίς τις αποδείξεις των τύπων (ημχ)'=συνχ στη σελίδα 106 και (συνχ) '=-ημχ στη σελίδα 107).
(Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)